Η ανάλυση DNA, ή η αλληλουχία DNA, είναι η διαδικασία προσδιορισμού της ειδικής σειράς των ζευγών βάσεων νουκλεοτιδίων.

Σε ένα μόριο DNAΗ ανάλυση της αλληλουχίας του DNA όλων των γονιδίων (Whole Exome Sequencing ) με τις μεθόδους ανάλυσης DNA νέας γενεάς (Next Generation) αποτελεί το νέο γενετικό υπέρ-όπλο, αφού θεωρητικά είναι σε θέση να αποκαλύψει με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, τη μοριακή βάση για οποιοδήποτε γενετικό νόσημα σε ένα πάσχον άτομο στο οποίο δεν έχει διαγνωσθεί η αιτία με τις άλλες διαθέσιμες επιλογές γενετικού ελέγχου η να προφυλάξει του συγγενείς από μελλοντικές περιπέτειες .

Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους σκοπούς, όπως ο εντοπισμός γενετικών παραγόντων κινδύνου για ορισμένες ασθένειες, ο προσδιορισμός της πατρότητας ή της μητρότητας ή ο προσδιορισμός της καταγωγής ενός ατόμου.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του DNA, όπως:

Αλληλουχία Sanger:Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένζυμα για την αναπαραγωγή συγκεκριμένων περιοχών του DNA, παράγοντας μια σειρά από θραύσματα DNA που μπορούν να διαχωριστούν και να αναλυθούν.

Αλληλουχία επόμενης γενιάς (NGS): Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ταχεία αλληλούχιση μεγάλων ποσοτήτων DNA σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι τεχνολογίες NGS περιλαμβάνουν την αλληλουχία Illumina, Ion Torrent και PacBio.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR): Αυτή η μέθοδος ενισχύει συγκεκριμένες περιοχές του DNA, καθιστώντας ευκολότερη την ανάλυση μικρών ποσοτήτων DNA ή DNA από αποικοδομημένα δείγματα.

Για την ανάλυση του DNA, ένα δείγμα DNA εξάγεται τυπικά από ένα δείγμα ιστού, όπως αίμα ή σάλιο.

Το DNA στη συνέχεια ενισχύεται, τεμαχίζεται και αναλύεται η αλληλουχία του χρησιμοποιώντας μία από τις παραπάνω μεθόδους.

Η προκύπτουσα αλληλουχία στη συνέχεια αναλύεται χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό για τον εντοπισμό συγκεκριμένων γενετικών παραλλαγών ή μεταλλάξεων.

 

English version DNA analysis

DNA analysis , or DNA sequencing, is the process of determining the specific order of the nucleotide base pairs in a DNA molecule. This can be done for various purposes, such as identifying genetic risk factors for certain diseases, establishing paternity or maternity, or identifying an individual’s ancestry. There are several different techniques that can be used to analyze DNA, including:

Sanger sequencing: This method uses enzymes to replicate specific regions of DNA, producing a series of DNA fragments that can be separated and analyzed.

Next-generation sequencing (NGS): This method allows for the rapid sequencing of large amounts of DNA in a short period of time. NGS technologies include Illumina, Ion Torrent, and PacBio sequencing.

Polymerase chain reaction (PCR): This method amplifies specific regions of DNA, making it easier to analyze small amounts of DNA or DNA from degraded samples.

To analyze DNA, a sample of DNA is typically extracted from a tissue sample, such as blood or saliva. The DNA is then amplified, fragmented, and sequenced using one of the above methods. The resulting sequence is then analyzed using specialized software to identify specific genetic variations or mutations.