Αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις λόγω θανάτου (χηρείας) Συνταξιοδότηση – Συντάξεις Συνταξιοδοτικές Προϋποθέσεις συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, συντάξεις χηρείας

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022 αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου (σύνταξη χηρείας)

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33
Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου – Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016

Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί σύνταξης λόγω θανάτου, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η υποπερ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης.

Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.

Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ

Το ποσό του κατώτατου ορίου του προηγούμενου εδαφίου αναπροσαρμόζεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 14.

Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».

Σχετικά: Σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας). Υποχρεωτική πενταετής διάρκεια γάμου

Έχοντας ως γνώμονα την σωστή και υπεύθυνη εξυπηρέτηση όλων όσων εμπιστεύονται την επιχείρηση μας Επιχειρήσεις Οίκου Τελετών «Παντέλης»
διαθέτουμε την  υπηρεσία στις παροχές μας, αυτή του Νομικού Συμβούλου !!!

Αντιλαμβανόμενοι τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια με θέματα των συνταξιοδοτήσεων αλλά και με αποζημιώσεις (εξόδων κηδείας) τις οποίες δικαιούνται, εμείς θα σας προσφέρουμε κάθε εφικτή λύση έτσι ώστε όλα να γίνονται χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία.

Αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία πάντα με την συνδρομή καταξιωμένων συνεργατών όπου και πλαισιώνουν την επιχείρηση μας!!!

Με εκτίμηση
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΤΕΛΗΣ